Statut CW LAGUNA

STATUT

Zakładu Budżetowego

pod nazwą Centrum Wodne LAGUNA

z siedzibą w Gryfinie ul. Wodnika 1

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Nadaje się Centrum Wodnemu LAGUNA Statut Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.

§ 2. Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie zwane dalej Centrum jest zakładem budżetowym utrzymującym się z dochodów własnych oraz dotacji Gminy Gryfino.

§ 3.1. Centrum działa na obszarze miasta i gminy , a siedziba Centrum mieści się w Gryfinie przy ul. Wodnika 1

2. Centrum nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675)

§ 5. Centrum realizuje zadania i cele określone w Statucie, zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie i rocznego planu działalności merytorycznej.

 

Rozdział II

Cele i przedmiot działania Centrum Wodnego LAGUNA.

§  6. Centrum Wodne LAGUNA realizuje podstawowe zadania w zakresie:

1) świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

2) planowania i zagospodarowania sportowego, rekreacyjnego i turystycznego terenów i miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto i Gminę Gryfino,

3) eksploatacji, konserwacji i rozbudowy bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

4) pełnienie funkcji inwestorskiej przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i innych, które zleci Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino,

5) udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej klubom, organizacjom sportowym, szkolnym, stowarzyszeniom i innym jednostkom oraz osobom fizycznym dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych,

6)organizowanie wlasnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych, wystawienniczych, szkoleniowych, handlowych i innych służących mieszkańcom miasta i gminy współpracując także z innymi organizacjamii podmiotami gospodarczymi,

7) prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie kultury fizycznej dla potrzeb własnych oraz zleconych przez organizacje i instytucje,

8) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji, w tym terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,

9) administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

10) prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności Centrum w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury fizycznej a w szczególności w zakresie remontów i modernizacji bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechniania kultury fizycznej w mieście,

11) wykonywanie różnych zadań zleconych będących w gestii administracji samorządowej i rządowej oraz administrowanie i zarządzanie obiektami innymi niż sportowe, rekreacyjne czy turystyczne po zabezpieczeniu środków na te cele z kasy zlecającego.

 

Rozdział III

Organizacja Centrum Wodnego LAGUNA

§ 7.1. Centrum Wodne LAGUNA zarządza i reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

2. Przełożonym Dyrektora jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

3. Dyrektor Centrum na podstawie udzielonego pełonomocnictwa samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majatkowych przy zachowaniu wymogów odrębnych przepisów. Do czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzenba jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Organizację wewnętrzną Centrum okresla regulamin organizacyjny sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA odpowiada przed Burmistrzem za prawidłową organizację pracy i zgodną z obowiązujacymi przepisami działalność ekonomiczno - administracyjną i finansową zakładu budżetowego.

§ 10.1 Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA jest zwierzchnikiem służbowym w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Dyrektor nawiazuje i rozwiazuje stosunek pracy z pracownikami Centrum oraz awansuje zatrudnionych pracowników.

 

Rozdział IV

Majątek Centrum Wodnego LAGUNA

§ 11. Mienie Centrum stanowią:

1) składniki majątkowe przekazane przez Miasto i Gminę Gryfino,

2) składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Centrum.

§ 12. Mienie o którym mowa w § 10 pkt 1 jest mieniem komunalnym i stanowi własność Miasta i Gminy Gryfino.

§ 13. Pracownicy Centrum gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

§ 14. Za mienie komunalne określone w § 10 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor Centrum.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej są:

1) dochody własne,

2) dotacje z Gminy Gryfino,

3) darowizny osób prawnych i fizycznych.

§ 16. Gospodarka finansowa Centrum jest prowadzona w oparciu o całoroczny plan finansowy, opracowany przez Dyrektora Centrum, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 17.1. Centrum Wodna LAGUNA prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansóww sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną.

2. Koszty swojej działalności Centrum Wodne LAGUNA pokrywa z przychodów własnych.

3. Centrum Wodne LAGUNA może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe.

4. W zakresie określonym w odrębnych przepisach, Centrum Wodne LAGUNA może otrzymywać dotacje podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

5. Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów działaności Centrum Wodnego LAGUNA. Zapis ten nie dotyczy dotacji inwestycyjnych.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Wodnego LAGUNA jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

§ 19. Centrum Wodne LAGUNA sporządza przewidzianą dla zakładów budżetowych sprawozdawczość budżetową i finansową, którą przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 20. Za prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Wodnego LAGUNA odpowiada Dyrektor.

 

Rozdział VI

Nadzór nad Centrum Wodnym LAGUNA

§ 21. Nadzór nad działanością Centrum Wodnego LAGUNA sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.