Centrum Wodne "Laguna"
w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organizacja działania » Regulamin organizacyjny
MENU
Regulamin organizacyjny

REGULAMI ORGANIZACYJNY CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE

 

 Rozdział I

Poztanowienia ogólne

§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- CW LAGUNA - należy przez to rozumieć CENTRUM WODNE LAGUNA w Gryfinie.

- Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora CENTRUM WODNEGO LAGUNA w Gryfinie.

- Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny CENTRUM WODNEGO LAGUNA w Gryfinie.

§2

1. CW LAGUNA jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino.

2. Formą organizacyjno - prawną CW LAGUNA jest zakład budżetowy.

3. Siedzibą CW LAGUNA jest Gryfino.

§3

1. CW LAGUNA podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością CW LAGUNA sprwuje I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§4

Strukturę organizacyjną CW LAGUNA, zasady kierowania, podział kompetencji i zadań określa niniejszy Regulamin.

Rozdział II

Ogólna organizacja Ośrodka

§5

1. CW LAGUNA kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem slużbowym pracowników CW LAGUNA.

3. Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem za prawidłową organizację przacy i zgodną z przepisami działalność ekonomiczno - administracyjną i finansową CW LAGUNA.

§6

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie pracą CW LAGUNA,

2) reprezentowanie CW LAGUNA na zewnątrz,

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników CW LAGUNA, oraz realizowanie właściwej polityki kadrowej,

4) wydawanie zarządzeń wewnętrznych związanych z działanością CW LAGUNA,

5) organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami,

6) dbałość o racjonalne kształtowanie poziomu kosztów rzeczowych związanych z działalnością CW LAGUNA,

7) dbałość o rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników,

8) utrzymywanie przyjaznej i efektywnej atmosfery pracy w CW LAGUNA,

9) organizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej,

10) organizowanie i załatwianie skarg i wniosków,

11) inicjowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych i innych sprzyjających sprawniajszemu działaniu CW LAGUNA,

12) zapenienie właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w CW LAGUNA,

13) dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie powierzonych zadań z zachowaniem zasady: celowości, oszczędności, rzetelności, gospodarnościoraz dyscypliny budżetowej,

14) udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji Rady oraz składanie sprawozdań i informacji - wg potrzeb,

15) wykonanie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,

16) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników CW LAGUNA tajemnicy słuzbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym przepisówo ochronie danych osobowych,

17) zapewnienie sprawnego i szybkiego przekazywania podległym pracownikomotrzymanych przepisów,

18) bezpośrednie nadzorowanie pracy:

a) Głównego Ksiegowego,

b) Kierownika Wydziału ds. administracyjnych i marketingu,

c) Kierownika Wydziału ds. technicznych,

d) Głównego Specjalisty ds. kadr, szkoleń i analiz płacowych,

e) Głównego Specjalisty ds. bhp, p.poż. i ochrony obiektu,

f) Specjalista ds. kancelaryjnych - Sekretarka.

Dyrektor CW AGUNA jest przelozonym wszystkich pracowników CW LAGUNA.

§7

Dyrektorowi CW LAGUNA podlegają bezpośrednio:

a) Główny Księgowy,

b) Kierownik Wydziału ds. administracyjnych i marketingu,

c) Kierownik Wydziału ds. technicznych,

d) Główny Specjalista ds. kadr, szkoleń i analiz płacowych,

e) Główny Specjalista ds. bhp, p.poż. i ochrony obiektu,

f) specjalista ds. kancelaryjnych - Sekretarka.

§8

Głównemu Księgowemu podlegają bezposrednio:

a) Starszy Specjalista ds. księgowości - Zastępca Gł. Księgowego,

b) Starszy Specjalista ds. księgowości - Płace i ZUS,

c) Specjalista ds. ksiegowości - Kasjer Glówny,

2. Kierownikowi Wydziału ds. Administracyjnych i Marketingu podlegają bezpośrednio:

a) Starszy Specjalista ds. administracyjnych i marketingu,

b) Specjalista ds. administracyjnych i marketingu,

c) Kierownik Punktu Sprzedaży, któremu podlegają Sprzedaży biletów,

d) Ratownik (kierownik zmiany), któremu podlegają Młodsi ratownicy,

3. Kierownikowi Wydziału ds. technicznych podlegają bezpośrednio:

a) Specjalista ds.higieny i ochrony środowiska, któremu podlegają Sprzątaczki,

b) Starszy Mistrz,

c) Mistrz,

d) Starszy Konserwator,

e) Konserwator,

f) Majster,

g) Starszy Magazynier,

h) Robotnik Gospodarczy.

§9

Strukturę organizacyjną CW LAGUNA okresla schemat organizacyjny stanowiący załącznikdo niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3

Szczegółowa organizacja i zakres działania stanowisk pracy

§10

Do współnych zadań i obowiazków wszystkich pracowników należy w szczególności:

1. pełne zaangazowanie, rzetelne i terminowe wywiazywanie sie z powierzonychobowiązków;

2. dazenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bieżąca aktualizacja posiadanej wiedzy niezbednej do prawidłowego załatwiania spraw;

3. zanjomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji itp. niezbednych do prawidłowego zalatwiania spraw na powierzonych odcinkach pracy;

4. dbanie o ciagły rozwój jakości pracy oraz zgłaszanie przełożonym wnioskówdotyczacych usprawniwń w pracy;

5. terminowei sumienne wykonywanie poleceń przełozonych;

6. dbałość o porzadek w miejscu pracy oraz właściwe zabezpieczenie powierzonychdokumentów słuzbowych, pieczatek i innych materiałów;

7. referowanie przełozonym spraw w sposob obiektywny i zgodny z posiadaną wiedzą oraz zgłaszanie przełozonym problemów utudniających terminowe i rzetelnewywiazywanie sie z powierzonych zadań;

8. wykorzystanie powierzonego majątku zgodnie z przepiasmi i przeznaczeniem oraz zabezpieczenie go dostępnymi środkami przed zniaszczeniem;

9. dążenie do racjonalizacji ograniczenia kosztów rzeczowych poprzez oszczędne gospodarowanie (materiały biurowe, rozmowy telefoniczne itp.);

10. przestrzeganie dyscypliny pracy,

11. zachowanie tajemnicy słuzbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

§11

Do zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

1. Koordynacja pracy pionu księgowości w zakresie dyscypliny finansowej, przestrzegania zasad rachunkowości oraz gospodarności w CW LAGUNA.

2.Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e) nadzorowanie całokształtu prac  z zakresu rachunkowości,

f) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązujacymi przepisami,

g) opracownie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) nadzór nad sprawozdawczością CW LAGUNA,

i) nadzór nad przestrzeganiem limitu gotówki w kasie CW LAGUNA (pogotowie kasowe) oraz okresowa kontrola kasy,

j) opracowywanie planu finansowego,

k) prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetowych i zachodzących w nich zmian,

l) opracowywanie okresowych harmonogramów realizacji dochodów i wydatkówbudżetowych,

m) sporządzanie okresowej i rocznej zbiorczej sprawozdawczości budżetowej,

n) sporzadzanie okresowych analiz oraz półrocznych i rocznych informacji o realizacji budżetu,

o) zapewnienie należytego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych oraz sprawozdawczości finansowej,p) nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych pracowników,

p) nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych pracowników,

q) współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym.

 

Do zadań i obowiązków Kierownika Wydziału ds. administracyjnych i marketingu należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw administracyjnych zakładu,

b) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji prawnej CW LAGUNA,

c) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji majątku trwałego CW LAGUNA,

d) współudział w przygotowywaniu spraw sadowych prowadzonych przez zakład,

e) udział w opiniowaniu i przygotowywaniu korespondencji,

f) współpraca z kancelarią prawną,

g) udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie umów i zleceń, i w przygotowaniu treści umów i zleceń,

h) nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów i zleceń oraz archiwizacja umów i zaleceń,

i) kierowanie zespołem podległych pracowników oraz przygotowywanie i rozliczanie harmonogramów pracy,

j) organizacja stanowisk pracy oraz udział w okerślaniu zakresu obowiązków pracowników działu obsługi klienta,

k) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz obowiązków służbowych przez podległych pracowników,

l) udział w procesie naboru pracowników,

m) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych w CW LAGUNA,

n) dbanie o wyglad wewnętrzny i zewnętrzny CW LAGUNA oraz elementy wystroju wnętrz,

o) przygotowywanie propozycji działań promocycjnych, rabatów okolicznościowych, biletów i karnetów,

p) przygotowywaniemateriałów reklamowych (dla klienta indywidualnego, szkół, zakładów pracy, biur podróży itp.),

q) proponowanie kierunków działania niezbędnych dla pozyskania klientów oraz przygotowywanie miejsc reklamowych na terenie obiektu,

r) nadzór nad zgłoszeniami i rezerwacjami pomieszczeń CW LAGUNA,

s) ustalenie zasad organizacji imprezzborowych na teranie CW LAGUNA oraz nadzór nad ich ralizacją,

t) udział w opracowywaniu planów marketingowych na lata przyszłe,

u) udział w przygotowywaniu nakładów stałych i zmiennych do planów rocznych i wieloletnich,

v) sporządzanie analiz i sprawoazdań marketingowych,

w) rozpatrywanie reklamacji klientów,

x) nadzór nad prowadzeniem strony intrnetowej.

y) nadzór nad prowadzeniem punktu handlowego CW LAGUNA oraz nad działalności Fitness Clubu.

 

Do zadań i obowiązków Kierownika Wydziału ds. technicznych należy w szczególności:

a) prowadzenie eksploatacji urządzeń CW LAGUNA w sposób zapeniający właściwe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń i instalacji,

b) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii,

c) planowanie, organizacja oraz nadzór nad prowadzeniem prac remontowych i naprawczych,

d) nadzór nad pracą pracowników obsługi technicznej, planowanie czasu pracy, comiesięczne rozliczanie godzin pracy,

e) organizacja i planowanie zakupów części zamiennych oraz technicznych materiałów eksploatacyjnych,

f) nadzór nad zużyciem materiałów eksploatacyjnychoraz części zamiennych,

g) rozliczanie dzierżawców pod względem zużycia mediów,

h) organizacja pracy magazynu części zamiennych i technicznych materiałów eksploatacyjnych,

i) nadzór nad ważnością badań okresowych podległych pracowników,

j) nadzór nad prowadzeniem szkoleń stanowiskowych podległych pracowników,

k) planowanie wykonywania przegladów okresowych budynku oraz instalacji technicznych wynikających z obowiązującego prawa,

l) reprezentowanie CW LAGUNA przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, itp.

m)  Prowadzenie spraw zwiazanych z odszkodowaniami związanymi z mieniem CW LAGUNNA, a objetym Ubezpieczeniem,

n) reprezentowanie CW LAGUNA w zakresie ustalania i wznawiania granic działek należących do CW LAGUNA,

o) reprezentowanie CW LAGUNA w zakresie rejestracji i wyrejestrowywania urządzęń fiskalnych z ewidencji Urzędu Skarbowego,

p) współpraca z firmami wykonującymi usługi na rzecz CW LAGUNA w zakresie technicznej sprawności obiektu,

q) zastępowanie w zakresie bieżących pomiarów kontrolnych parametrów wody basenowej i sanitarnej.

 

2. Do zakresu działania Głównego Ksiegowego należy w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i asadami,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z palanem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

f) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązujcymi przepisami,

g) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

h) nadzór nad sprawozdawczością CW LAGUNA,

i) nadzór nad przestrzeganiem limitu gotówki w kasie CW LAGUNA (pogotowie kasowe) oraz okresowa kontrola kasy,

j)opracowywanie planu finansowego,

k) prowadzenie ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetowych i zachodzących w nich zmian,

l) opracowywanie okresowychharmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

m) sporządzanie okresowej i rocznej sprawozdawczości budżetowej,

n) sporządzanie okresowych analiz oraz półrocznych i rocznych informacji o realizacji budżetu,

o) zapewnienie należytego przechowywania dokumentów księgowych oraz sprawozdawczości fianansowej,

p) nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych pracowników,

q) wspólpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Do zadań i obowiązków Kierownika Wydziału ds. administracyjnych i marketingu należy w szczególności:

 a) prowadzenie spraw administracyjnych zakładu,

b) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji prawnej CW LAGUNA,

c) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji majątku trwałego CW LAGUNA,

d) współudział w przygotowywaniu spraw sądowych prowadzonych przez zakład,

e) udział w opiniowaniu i przygotowywaniu korspondencji,

f) współpraca z kancelarią prawną,

g) udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie umów i zleceń i w przygotowaniu treści umów i zleceń,

h) nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów i zleceń oraz archiwizacja umów i zleceń,

i) kierowanie zespołem podległych pracowników oraz przygotowywanie i rozliczanie harmonogramów pracy,

j) organizacja stanowisk pracy oraz udziału w okreslaniu zakresu obowiązków pracowników działu obsługi klienta,

k) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz obowiązków służbowych  przez podległych pracowników,

l) udział w procesie naboru pracowników,

m) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych w CW LAGUNA,

n) dbanie o wygląd wewnętrzny i zewnetrzny CW LAGUNA oraz elementy wystroju wnetrz,

o) przygotowywanie propozycji działań promocyjnych, rabatów okolicznościowych, biletów i karnetów.

p) przygotowywanie materiałów reklamowych (dla klienta indywidualnego, szkół, kzakładów pracy, biur podróży itp.),

q) proponowanie kierunków działania niezbędnych dla pozyskania klientów oraz przygotowywanie miejsc reklamowych na terenie obiektu,

r) nadzór nad zgłoszeniami i rezerwacjami pomieszczeń CW LAGUNA,

s) ustalenie zasad organizacji imprez zbiorowych na terenie  CW LAGUNA oraz nadzór nad ich realizacją,

t) udział w opracowywaniu planów marketingowych na lata przyszłe,

u) udział w przygotowywaniu nakładów stałych i zmiennych do planów rocznych i wieloletnich,

v) sporządzanie analiz i sprawozdań marketingowych,

w) rozpatrywanie reklamacji klientów,

x) nadzór nad prowadzeniem strony internetowej,

y) nadzór nad prowadzeniem punktu handlowego CW LAGUNA oraz nad działalnością Fitness Clubu.

 

Do zadań i obowiązków Kierownika Wydziału ds. technicznych należy w szczególności:

a) prowadzenie eksploatacji urządzęń CW LAGUNA w sposób zapewniający własciwe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urządzeń i instalacji,

b) racjjonalne i oszczędne uzytkowanie energii,

c) planowanie, organizacja oraz nadzór nad prowadzeniem prac remontowych i naprawczych,

d) nadzór nad pracą pracowników obsługi technicznej, planowanie czasu pracy, comiesięczne rozliczanie godzin pracy,

e) organizacja i planowanie zakupów części zamiennych oraz technicznychmateriałów eksploatacyjnych,

f) nadzór nad zuzyciem materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych,

g) rozliczanie dzierżawców pod wzgledem zużycia materiałów,

h) organizacja pracy magazynu części zamiennych i technicznych materiałów eksploatacyjnych,

i) nadzór nad waznością badań okresowych podległych pracowników,

j) nadzór nad prowadzeniem szkoleń stanowiskowych podległych pracowników,

k) planowanie wykonywania przegladów okresowych budynku oraz instalacji technicznych wynikających z obowiazujacego prawa,

l) reprezentowanie CW LAGUNA przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, itp.

m) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami związanymi z mieniem CW LAGUNA, a objetym ubezpieczeniem,

n) reprezentowanie CW LAGUNA w zakresie ustalania i wznawiania granic działek należących do CW LAGUNA,

o) reprezentowanie CW LAGUNA w zakresie rejestracji i wyrejestrowywania urządzeń fiskalnych z ewidencji Urzedu Skarbowego,

p) współpraca z firmami wykonującymi usługi na rzecz CW LAGUNA w zakresie technicznej sprawności obiektu,

q) zastępowanie w przypadku nieobecności Specjalisty ds. higieny i ochrony środowiska w zakresie bieżących pomiarów kontrolnychparametrow wody basenowej i sanitarnej.

 

Do zadań i obowiązków Głównego Specjalisty ds. kadr, szkoleń i analiz płacowychnależy w szczególności:

a) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw,

b) ewidencja wyjazdówsłuzbowych, deklaracji, wydawanych zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników CW LAGUNA,

c) przyjmowanie wniosków, wypisywanie, wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji ubezpieczeniowych oraz legitymacji rodzinnych,

d) prowadzenie rocznych kart obecności w pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie,

e) sporządzanie projektu planu urlopów, czuwanie nad jego realizacją, prowadzenie ewidencji urlopów wszystkich pracowników,

f) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,

g) gromadzenie i przechowywanie grafików sporządzanych przez kierowników poszczególnych pionów,

i) prowadzenie akt osobowych wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracowników,

j)sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,

k) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym list płac,

l) stała aktualizacja danych w systemie KP odnośnie zatrudnionych pracowników,

 comiesięczna aktualizacja kalendarzy grup czasu nominalnego pracowników zgodnie z otrzymanymi grafikami,

m) kontrolowanie ważności zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na danym stanowisku, kierowanie na badania lekarskie w przypadku utraty ważności zaświadczenia oraz prowadzenie ewidencji kart zdrowia pracowników,

n) kompletowanie ofert dotyczących szkoleń pracowników oraz typowanie pracowników na dzkolenia,

o) przygotowywanie umów związanych ze stażem,

p) przeprowadzanie okresowej analizy zatrudnienia i płac w CW LAGUNA dwa razy w roku.

 

Do zadań i obowiązków Głównego Specjalisty ds. bhp, p.poż. i ochrony obiektu należy w szczególności:

a) dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony i ich stosowanie zgodne z przeznaczeniem,

b) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) organizowanie i zapewnianie: przeszkolenia pracowników z zakresu bhp przed dopuszczeniem ich do pracy, szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej,

d) sporządzanie i przedstawianie Kierownictwu zakładu pracy okresowych analiz z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz działań ochrony obiekty,

e) bieżące informowanie kierownictwa zakładu o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych i zdrowotnych,

f) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i ppoż,

g) udział w dochodzeniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz kontrolarealizacji tych wniosków,

h) udział w opracowywaniu ocen ryzyka zawodowego oraz ocen warunków pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe,

i) opiniowanie instrukcji stanowiskowych oraz organizowanie badań środowiska pracy.

 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. kancelaryjnych - Sekretarki należy w szczególności:

a) prawidłowa segregacja i archiwizacjadokumentów dotyczących funkcjonowania sekretariatu,

b) udział w opiniowaniu i przygotowywaniu korespondencji,

c) przygotowanie i obsluga spotkań firmowych,

d) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych przez  CW LAGUNA,

e) prowadzenie informacji dla klientów zewnetrznych dot. funkcjonowania CW LAGUNA.

 

 §12

Do zadań i obowiązków Starszego Specjalisty ds. księgowości - Zastępcy Gł. Księgowego należy w szczególności:

a) znajomość obowiązujących przepisów odpowiednio do zakresów wykonywanych prac, w szczególności zasad rachunkowości, ewidencji i kwalifikowania środkówtrwałych, kosztów, wyceny zuzywanych materiałów, zasad rozliczeń towarów, ewidencji przychodów, znajomość klasyfikacji usług, inwentaryzacji, stawek i zasad rozliczania podatku od towarów i usług, podatku dochodowego osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizychnych, a także wewnętrznychumormowań, instrukcji i zarządzeń,

b) sprawdzanie dokumentów zakupów pod wzgledem formalnym (porównanie z zapotrzebowaniem materiałów) i rachunkowym, sprawdzanie poprawności opisówna dokumentach, przedkadanie do zatwierdzenia przed wprowadzeniem do ewidencji zakupu,

c) dekretowanie dokumentów zakupu i sprzedaży, czuwanie nad poprawnością kwalifikacji operacji gospodarczych i odpowiednim ich ujęciem w ewidencji, a także nad kompletnością dokumentacji,

d) sporządzanie przelewów bankowych za pomocą elektronicznego systemu bankowego i dostarczanie ich do banku,

e) analiza stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

f) księgowanie operacji wplat i wyplat dokonywanych za pośrednictwem banków,

g) prowadzenie korespondencji z kontrahentami, naliczanie odsetek za nieterminowe zapłaty, windykacja należności,

h) dokonywanie bieżącej inwentaryzacji rozrachunków nalezności i zaobowiązań,

i) wystawianie i księgowanie faktur za wynajmowane pomieszczenia i inne świadczone przez CW LAGUNA usługi,

j) prowadzenie gospodarki materiałowej, uzgadnianie z magazynem stanów magazynowych,

k) czuwanie nad terminami rozliczeń plac, ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie miesięcznej deklaracji PIT 4,

l) rozliczanie i uzgadnianie płac osobowych i bezosobowych pod wzgledem kosztów,

m) sporządzanie miesięcznych i rocznej deklaracji do PEFRON,

n) prowadzenie i uzgadnianie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonywanie naliczenia rocznego odpisu, czuwanie nad zgodnością stanu środków na rachunku bankowym z funduszem,

o) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

Do zadań i obowiązków Starszego Specjalisty ds. księgowości - Płace i ZUS należy w szczególności:

a) znajomość obowiązujących przepisów prawa odpowiednio do zakresu wykonywanych prac, w szczególności zasad rachunkowości, a także wewnętrznych unormowań CW LAGUNA oraz innych obowiązujących instrukcji i zarządzeń,

znajomość urzytkowanego systemu komputerowaego w zakresie modułu - finansowo - księgowego oraz modułu placowego,

c) znajomość użytkowanego programu komputerowego PŁATNIK do rozliczeń z ZUS,

d) naliczanie wynagodzeń dla pracowników zatrudnionych przez CW LAGUNA na podstawie danych wprowadzanych do systemu przez Dział Kadr,

e) prawidłowe i zgodne z przepisami naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych,

f) czuwanie nad terminami comiesięcznych rozliczeń z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych czynności niezbędnych dla tych rozliczeń - sporządzenie deklaracji rozliczeniowych DRA na podstawie list płac, deklaracji zgłoszeniowych ZUA, informacyjnych RMUA oraz innych deklaracji ZUS, dokonywanie korekt raportów ZUS, deklaracji rozliczeniowych i innych w sytuacji zaistniałych błędów wykazanych przez ZUS,

g) terminowe rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizychnych oraz wszystkich potrąceń wskazanych w listach płac,

h) znajomość rozliczania podatku dochodowego od osób fizychnych oraz sporządzanie informacji o dochodach oraz pobieranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11/8B. Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT 4R,

i) wystawianie zaświadczeń o dochodach na prośbę pracownika,

j) księgowanie wynagrodzeń i wystawianie polecenia księgowania PK,

k) rozliczanie i uzgadnianie plac osobowych i bezosobowych pod wzgledem kosztów oraz zgodności pozostałych rozrachunków z tytyłu wynagrodzeń,

l) sporządzanie zestawień miesięcznych i rocznych przychodów i kosztów,

m) rozliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych,

n) nadzór nad ubezpieczeniem majątku oraz wspólpraca z firmami ubezpieczającymi,

o) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. księgowości - Kasjera Głównego należy w szczególności:

a) przestrzeganie zasad gospodarowania gotówką i innymi wartościami: kartami magnetycznymi, paskami z transponderami wydawanymi klientom CW LAGUNA, kuponami przyjmowanymi od klientów CW LAGUNA,

b) przestrzeganie zasad ochrony wartości pieniężnych i innych,

c) przestrzeganie zasad dokumentowania operacji kasowych,

d) przestrzeganie zasad obsługi programu komputerowego w ramch modułu KASA,

e) przestrzeganie zasad wystawiania faktur VAT,

f) przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wpłat w oparciu o sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty dokumenty: faktury, rachunki, delegacje, listy płac i inne dokumenty,

g) codzienne przyjmowanie gotówki i innych dowodów (faktury, kupony) dokumentujących sprzedaż usług wszystkich punktów kasowych CW LAGUNA, na podstawie sporządzanych przez Kasjerów Zmianowych Raportów Kasowych i wydruków z kas fiskalnych - wystawienie dowodu "Kasa Przyjmie",

h) sprawdzanie zgodności zdanej przez Kasjerów Zmianowych gotówki z dokumentami przygotowanymi w punktach kasowych,

i) sprawdzanie zgodności Raportów Kasowych wystawianych w punktach kasowych z Raportami Fiskalnymi Dobowymi, wyjasnienie ewentualnych różnic,

j) sprawdzenie i uzgodnienie zgodności Raportu Fiskalnego Okresowego na koniec każdego miesiąca z przychodami ze sprzedaży usług (basen, rekreacja, solaria, szatnia, fitness) wykazanymi w księgach do dania 10 następnego miesiąca,

k) sprawdzenie prawdziwości banknowów przed wypisaniem dokumentu "Kasa Przyjmie". W przypadku stwierdzenia falsyfikatu, wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego przyjęcie i powiadomienie o zaistniałym fakcie przełożonych,

l) sporządzanie raportów kasowych, poprzez wypisywanie na bieżąco każdego dowodu wpłaty lub wypłaty oraz dołączenie dowodu źródłowych wraz z właściwym dowodem kasowym,

m) przestrzeganie ustalonego pogotowia kasowego,

n) segregowanie, kompletowanie pakietów banknotów oraz przygotowanie bilonu do zdania w banku. Zdanie odpowiednio przygotowanej gotówki do banku.

 

§13

 Do zadań i obowiązków Starszego Specjalisty ds. administracyjnych i marketingu należy w szczególności:

a) udział w prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji prawnej oraz dokumentacji majatku trwałego,

b) udział w opiniowaniu i przygotowywaniu korespondencji zakladu,

c) udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie zleceń i umów,

d) udział w przygotowywaniu treści zleceń (umów) i nadzór nad realizacją i rozliczeniem zawartych zleceń oraz archiwizacja zleceń,

e) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych przez CW LAGUNA. Dbanie o wygląd wewnętrzny i zewnętrzny obiektu oraz elementy wystroju wnętrz.

f) udział w przygotowywaniu: propozycji działań promocyjnych, rabatów okolicznościowych, biletów i karnetów, materiałów reklamowych (dla klienta indywidualnego, szkół, zakładów pracy, biur podróży itp.)

g) proponowanie kierunków działania niezbędnych dla pozyskania klientów oraz przygotowania miejsc reklamowych na terenie obiektu,

h) nadzór nad zgłoszeniami i rezerwacjami pomieszczeń CW LAGUNA,

i) ustalenie zasad organizacji imprez zbiorowych na terenie CW LAGUNA oraz nadzór nad ich realizacją,

j) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej CW LAGUNA oraz recenzje artykułów prasowych,

k) udział w opracowaniuplanów marketingowych na lata przyszłe. Udział w przygotowywaniu nakładów stałych i zmiennych do planów rocznych i wieloletnich,

l) sporządzanie analiz i sprawozdań marketingowych,

m) rozpatrywanie reklamacji klientów,

n) udział w prowadzeniu punktu handlowego CW LAGUNA (zapotrzebowania, zaopatrzenie, rozliczenie sprzedaży),

o) przygotowywanie wniosków, udział w realizacji i rozliczeniu dotacji zewnętrznych.

 

Do zadań Specjalisty ds. administracyjnych i marketingu należy w szczególności:

a) prowadzenie kancelarii CW LAGUNA - w zastępstwie,

b) prowadzenie rejestru pieczęci CW LAGUNA,

c) udział w prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji prawnej i dokumentacji majątku trwałego,

d) udział w opiniowaniu i przygotowywaniu korespondencji,

e) zaopatrzenie CW LAGUNA w materiały biurowe,

f) dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie usług świadczonych przez CW LAGUNA,

g) dbanie o wyglad wewnetrzny i zewnętrzny CW LAGUNA oraz elementy wystroju wnętrz,

h) udział w przygotowywaniu: propozycji działań promocyjnych, rabatów okolicznościowych, materiałów reklamówych dla klienta, biletów i karnetów,

i) prowadzenie informacji dla klientów zewnętrnych,

j) współpraca z grupami zorganizowanymi oraz ustalenie harmonogramu korzystania z usług CW LAGUNA,

k) proponowanie kierunków działania niezbędnych dla pozyskania klientów w CW LAGUNA,

l) współpraca z firmą administrujacą system ESOK w zakresie obsługi klienta.

 

Do zadań i obowiązków Kierownika Punktu Sprzedaży należy w szczególności:

a) kierownie zespołem pracowników i organizacja pracy danej zmiany,

b) przestrzeganie zapisów z zakresu obowiązków pracy przez podległych pracowników,

c) rozpatrywanie reklamacji klientów CW LAGUNA,

d) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających ze stanowiska Sprzedawca biletów.

 

 Do zadań i obowiązków Sprzedawcy biletów należy w szczególności:

a) przyjmowanie gotówki za deklarowane przez klientów usługi basenowe, szatnie, depozyty lub towar sklepowy zgodnie z cennikiem, z jednoczesnym wprowadzeniem danych do komputera lub kasy fiskalnej,

b) bezwzgledne osobiste wręczenie klientowi paragonu za oplacona usługę lub towar. Na żądanie klientów wystawianie faktur za usługi,

c) przygotowanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu II zmiany, oraz raportu fiskalnego okresowego ostatniego dnia kazdego miesiąca po zakończeniu II zmiany,

d) przygotowanie gotówki do zdania w Kasie Głównej lub sporządzenie depozytu do kasy pancernej,

e) osobiste przyjmoanie i wydawanie odzieży i depozytów klientów do szatni i z szatni oraz dbanie, aby przekazana odzież i depozyty były nalezycie chronione i nie uległy uszkodzeniu w trakcie przechowywania,

f) informowanie i egzekwowanie od klienta obowiązku przestrzegania regulaminu pływalni,

g) dbanie o powierzony sprzęt, urządzenia, wyposażenie i kasę fiskalną. Inwentaryzacja powierzonego mienia CW LAGUNA.

h) utrzymywanie ładu, porządku i czystości w kasie, sztni, solarium i ich otoczeniu,

i) informowanie klientów o mozliwości korzystania z obiektu, zanajdujacych się w nim atrakcjach, cenach biletów itp. oraz dbanie o miłą obsługę klientów.

 

Do zadań i obowiązków Ratownika (kierownika zmiany) należy w szczgólności:

a) Kierowanie zespolem pracowników i organizacja pracy dalszej zmiany,

b) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników,

c) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających ze stanowiska Ratownik Młodszy.

 

 Do zadań i obowiazków Ratownika / Młodszego ratownika nalezy w szczególności:

a) podejmowanie wszelkich działań i decyzji mających na celu utrzymanie porządku w hali basenowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kapiących się,

b) pelnienie dyzuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej,

c) kontrola stref dla umiejacych i nie umiejących pływać,

d) kontrola stanu urządzeń i sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kapiacych się,

e) sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych/syrena, gwizdek itp. / przekroczeń obowiązujacego regulaminu pływalni,

f) natychmiastowe reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązujacego na terenie pływalni,

g)przygotowanie sprzetu ratowniczego i pomocniczego przed rozpoczęciem dyżuru oraz jego zabezpieczenie i konserwacja po zakończeniu,

h) przeciwdziałanie użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

i) przeciwdziałanie wszelkim przejawom niszczenia urządzeń i mienia stanowiącego własnośc Zakładu,

j) dbałość o utrzymanie czystości w obrębie hali basenowej, pomieszczeń przyległych i sprzętu,

k) obsługa urządzeń radiofonicznych i nagłaśniających w hali basenowej,

l) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

§14

 Do zadań i obowiązków Inspektora/Specjalisty ds. higieny i ochrony środowiska należy w szczególności:

a) kontrola działania urządzeń CW LAGUNA wpływajacych na jakość wody,

b) wykonywanie analiz chemicznych oraz prowadzenie monitoringu parametrów jakości wody oraz ścieków,

c) kontrola stosowania instalacji eksploatacji urządzeń CW LAGUNA majacych wpływ na utrzymanie odpowiednich parametrów jakościowych wody i scieków,

d) bieżące kontrolowanie zapisów ruchowych dotyczących jakości wody, jakościprocesów uzdatniania, dozowania środków chemicznych, itp.

e) sporzadzanie wymaganych prawem raportów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, oraz wymogów sanitarnych - epidemiologicznych,

f) realizacja wymogów prawa ochrony środowiska, prawa wodnego oraz prawa w zakresie działania Państowej Inspekcji Sanitarnej w stosunku do prowadzonej przez CW LAGUNA działalności gospodarczej,

g) bieżące kontrolowanie wazności oraz podejmowanie działań w celu uzyskania wymaganych prawem decyzji na eksploatację ujęć wody oraz zrzut ścieków,

h) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarowania odpadami,

i) współpraca z PSSE, WIOŚ, itp. Organami państowymi w celu kompleksowej realizacji wymogów sanitarnych, ochrony środowiska, itp.

j) prowadzenie dokumentacji wymaganej przez inspekcję samitarną, prawo wodne oraz prawo ochrony środowiska,

k) bieżące monitorowanie zmian prawa w zakresie j.w. oraz wnioskowanie o wprowadzenie zmian w organizacji pracy CW LAGUNA w celu przystosowania do spełnienia tych wymogów,

l) codzienne monitorowanie stanu czystości obiektu oraz korygowanie prac firmy sprzątającej w celu uzyskania jak najwyższego poziomu usług,

m) współpraca z działem technicznym w zakresie utrzymania porządku na obiekcie czystości niecek basenowych oraz utrzymania jakości wody na poziomie wymaganym aktualnycm prawem a także założeniami technologicznymi,

n) wspólpraca z działem ratowniczym w zakresie utrzymania porządku na terenie hal basenowych.

 

 Do zadań i obowiązków Sprzątaczki należy utrzymanie właściwego stanu sanitarnego w części ogólnodostępnej i tzw. części mokrej obiektu, a w szczególności:

a) mycie drzwi wejściowych do obiektu i odkurzanie wycieraczki przy wejściu do obiektu,

b) sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz mycie i dezynfekcja toalet, natrysków, podłóg w częściach administracyjnych,

c) sprzątanie kuchenek socjalnych i sali konferencyjnej,

d) opróznianie koszy na śmieci na wszystkich kondygnacjach i wymiana worków,

e) uzupełnianie wkładów do dozowników w sanitariatach na całym obiekcie,

f) czyszczenie łazienek, mycie: glazury, luster, urządzeń sanitarnych, drzwi, podłóg, dolewanie mydła, wkładanie ręczników, papieru,

g) ścieranie kurzu z szafek w przebieralni 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),

h) mycie szyb, przeszkleń, luster w całości obiektu,

i) mycie tarasu na zewnątrz (pierwsze piętro),

j) usuwanie zabrudzń i zastoin wody w przebieralni, natryskach, toaletach i basenie, w szczególności przy wyjściu z natysków,

k) mycie podłóg (mopami) w pomieszczeniach przyległych do basenu, mycie mebli, ścian, drzwi w pomieszczeniach wokół basenu,

l) mycie ścian, muszli klozetowych i podłóg w sanitariatach, przebieralniach i prysznicach, dezynfekowanie pisuarów i toalet WC,

m) mycie posadzki i zbieranie wody w saunie,

n) przetarcie na mokro podłóg w holach na parterze, pierwszymi drugim piętrze (w zalezności od potrzeb),

o) przetarcie na mokro foteli na holach,

p) zamiatanie schodów od parteru do drugiego piętra, zdejmowanie z podłóg gumy do żucia,

q) mycie szyb od zewnątrz przy wejściu do obiektu,

r) sprzątanie pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia obslugi technicznej oraz pomieszczenia ratowników,

s) mycie parapetów, szyb i poręczy przy tarasie widokowym (drugie piętro), mycie podłóg, cokołów i poręczy chromowych na drugim piętrze, mycie koszy na śmieci w szatniach i przebieralniach, mycie lamp i zegarów,

t) sprzątanie salki gimnastycznej z przyległymi szatniami i sanitariatami,

u) sprzątanie sali bankietowej (w razie potrzeby).

 

Do zadań i obowiązków Starszego woźnego należy nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego w części ogólnodostępnej i tzw. części mokrej obiektu, a w szczególności:

a) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowisku sprzątaczka,

b) mycie drzwi wejściowych i odkurzanie wycieraczki przy wejściu do obiektu,

c) sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz mycie i dezynfekcja toalet, natrysków,podłóg w częściach administracyjnych,

d) sprzątanie kuchenek socjalnych i sali konferencyjnej,

e) opróżnianie koszy na smieci na wszelkich kondygnacjach i wymiana worków,

f) uzupełnianie wkładów do dozowników w sanitariatach na całym obiekcie,

g) czyszczenie łazienek, mycie: glazury, luster, urządzeń sanitarnych, drzwi, podłóg, dolewanie mydła, wkładanie ręczników, papieru,

h) ścieranie kurzu z szafek w przebieralni 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek),

i) mycie szyb, przeszkleń, luster w całości obiektu,

mycie tarasu na zewnątrz (pierwsze piętro),

k) usuwanie zabrudzeń i zastoin wody w przebieralni, natryskach, toaletach i basenie, w szczególności przy wyjściu z natrysków,

l) mycie podłóg (mopami) w pomieszczeniach przyległych do basenu, mycie mebli, ścian, drzwi w pomieszczeniach wokół basenu,

m) mycie ścian, muszli klozetowych i podłóg w sanitariatach, przebieralniach i prysznicach, dezynfekowanie pisuarów i toalet WC,

n) mycie posadzki i zbieranie wody w saunie,

o) przetarcie na mokro podłóg w holach na parterze, pierwszym i drugim piętrze (w zalezności od potrzeb),

p) przetarcie na mokro foteli na holach,

q) zamiatanie schodów od parteru do drugiego piętra, zdejmowanie z podłóg gumy do żucia,

r) mycie szyb od zewnatrz przy wejściu do obiektu,

s) sprzątanie pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia obsługi technicznej oraz pomieszczenia ratowników,

t) mycie parapetów, szyb i poręczy przy tarasie widokowym (drugie piętro), mycie podłóg, cokołów i poręczy chromowanych na drugim piętrze, mycie koszy na śmieci w szatniach i przebieralniach, mycie lamp i zegarów,

u) sprzątanie salki gimnastycznej z przyegłymi szatniami i sanitariatami,

v) sprzątanie sali banietowej (w razie potrzeby).

 

 Do zadań i obowiazków Starszego Mistrza/ Mistrza nalezy w szczgólności:

a) dozór i regulacja parametrów wody zasilającej i basenowej,

b) sprawdzenie i uzupełnianie chemikalii w zbiornikach zarobowych,

c) prowadzenie i nadzór nad procesem płukania filtrów wody zsilającej i basenowej,

d) nadzór i regulacja parametrów powietrza w pomieszczeniach,

e) czyszczenie urządzeń filtracyjnych, grzewczo - chłodzących, odmulających i napowietrzających,

f) usuwanie nieszczelności obigów hydraulicznych, wentylacyjno - klimatyzujacych i spręzonego powietrza,

g) usuwanie awarii armatury łazienkowej oraz sanitarno - ściekowej,

h) nadzór nad instalacjami zasilania w energię elektryczną pomp obiegowych i napędowych obiegów wody basenowej, wody lodowej, zestawu hydroforowego oraz studni głębinowej,

i) nadzór nad sprawnością instalacji elektrycznej obiektu, szczególnie w zakresie sprawności osprzętu elektrycznego,

j) kontrola ogólna, zachowanie czystości oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń i wyposażenia,

k) odkurzanie dna niecki basenowej,

l) prowadzenie rejestracji wszystkich wartości zwiazanych z pracą części technicznej obiektu,

m) rzetelne dokonywanie wpisów do dziennika pracy instalacji,

n) kierowanie robotami wykonywanymi przez pracowników zmiany w czasie pełnienia dyżurów,

o) sprawdzanie stanu narzędzi uzywanych przez pracowników zmiany do wykonywanie robót,

p) współdziałanie z pozostałymi pracownikami obiektu w celu wykrycia i usuniecia usterek powstałych w czasie eksploatacji,

q) natychmiastowe reagowanie na sygnały o usterkach przekazywane przez pracowników działu obsługi klienta i firm współpracujących.

 

 Do zadań i obowiązków Starszego Konserwatora / Konserwatora (Konserwatora - elektryka) należy w szczególności:

a) dozór i regulacja parametrów wody zasilającej i basenowej,

b) sprawdzanie i uzupelnianie chemikalii w zbiornikach zarobowych,

c) prowadzenie i nadzór nad procesem płukania filtrów wody zasilającej i basenowej,

d) danzór i regulacja parametrów powietrza w pomieszczeniach,

e) czyszczenie i nadzór nad urządzeniami filtracyjnymi grzewczo - chłodzącymi, napowietrzającymi i odmulającymi,

f) usuwanie nieszczelności obiegów hydraulicznych,  wentylacyjno - klimatyzacyjnych i sprężonego powietrza,

g) usuwanie awarii armatury łazienkowej oraz sanitarno - ściekowej,

h) nadzór nad pracą pomp obiegowych i napędowych obiegów wody basenowej, lądowej i zestawu hydroforowego,

i) kontrola ogólna, zachowanie czystości oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń i wyposażenia,

j) okurzanie dna niecki basenowej,

k) prowadzenie rejestracji wszystkich wartości związanych z pracą części technicznej obiektu,

l) rzetelne dokonywanie wpisów do dziennika pracy instalacji.

 

Do zadań i obowiązków Majstra należy w szczególności:

a) dozór i regulacja parametrów wody zasilającej i basenowej,

b) sprawdzanie i uzupelnianie chemii w zbiornikach zarobowych,

c) prowadzenie i nadzór nad procesem płukania filtrów wody zasilającej i basenowej,

d) nadzór i regulacja parametrów powietrza w pomieszczeniach,

e) czyszczenie i nadzór nad urządzenami filtrującymi grzewczo - chłodzącymi,

napowietrzającymi i odmulającymi,

f) usuwanie nieszczelności obiegów hydraulicznych, wentylacyjno - klimatyzacyjnych i sprężonego powietrza,

g) usuwanie awarii armatury łazienkowej oraz sanitarno - ściekowej,

h) nadzór nad pracą pomp obiegowych i napedowych obiegów wody basenowej, wody lodowej i zestawu hydroforowego,

i) kontrola ogólna, zachowanie czystości oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń i wyposażenia,

j) odkurzanie dna niecki basenowej,

k) prowadzenie rejestracji wszystkich wartości związanych z pracą części technicznej obiektu,

l) rzetelne dokonywanie wpisów do dziennika pracy instalacji,

m) kierowanie robotami wykonywanymi przez pracowników zmiany w czasie pełnienia dyżurów,

n) sprawdzanie stanu narzędzi uzywanych przez pracowników zmiany do wykonywania robót,

o) współdziałanie z pozostałymi pracownikami obiektu w celu wykrycia i usunięcia usterek powstałych w czasie eksploatacji,

p) natychmiastowe reagowanie na sygnały o usterkach przekazywane przez pracowników działu obsługi klienta i firm współpracujących.

 

Do zadań Starszego Magazyniera / Magazyniera należy w szczególności:

a) prowadzenie magazynu zakładowego, rozliczanie przychodów i rozchodów materialowych oraz wykonywanie napraw i czynności konserwacyjnych w pomieszczeniach ogólnodostępnych obiektu,

b) codzienna kontrola oraz prowadzenie notatek odnośnie rozchodu materiałów uznanych za żrące,

c) zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących usprawnienia pracy i organizacji magazynu oraz obiegu dokumentów materiałowych, podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz podnoszących ekonomiczność wykorzystania energii i zużycia materiałów,

d) prowadzenie rozchodów materiałów znajdujących sie w magazynie zgodnie z przyjętymi zasadami,

e) prowadzenie ewidencji materiałów znajdujących sie w magazynie oraz dokonywanie zamówień materiałów eksploatacyjnych do uzdatniania wody basenowej oraz środków sanitarnych,

f) realizacja zakupów awaryjnych materiałów eksploatacyjnych orz części zamiennych urządzęń i instalacji,

g) wykonywanie prac  konserwacyjnych w pomieszczeniach ogólnodostępnych w zakresie: okładzin ściennych i sufitowych, powłok malarskich, urządzeń i instalacji sanitarnych, drzwi oraz oklein,

h) codzienna kontrola oraz zgłaszanie uwag odnośnie stanu pomieszczeń ogólnodostępnych.

 

 Do zadań i obowiązków Robotnika Gospodarczego należy w szczególności:

a) dbałośc o wygląd i estetykę terenów zielonych,

b) sprawdzanie i opróznianie pojemników na śmieci,

c) utrzymanie w czystości dróg dojazdowych wewnętrznych oraz parkingów,

d) konserwacja ogodzeń oraz naprawa powstałych uszkodzeń,

e) przegląd i usuwanie drobnych uszkodzeń okładzin wewnetrznych budynku, tj. dach, ściany, itp.

f) okresowy przegląd i utrzymanie w czystości zewnętrznych instalacji odwadniania budynku, deszczowej, ścieków sanitarnych oraz instalacji odwadniania i odolejania parkingów,

g) przegląd i usuwanie drobnych uszkodzeń i awarii w instalacjach budynku, jak również usuwanie uszkodzeń okładzin zewnętrznych obiektu.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy

§ 15

1. Dyrektor w miarę potrzeby kontaktuje się z pracownikami CW LAGUNA w toku bieżącej pracy.

2. Dyrektor organizuje okresowe narady z pracownikami CW LAGUNA poświęcone realizacji zadań.

 

§ 16

1. Wszystcy pracownicy CW LAGUNA są zobowiązani tak organizować swoją pracę, aby nie utrudniać pracy innym pracownikom oraz móc służyć pomocą, zaangażowaniem i wiedzą w rozwiązywniu złozonych wspólnych problemów.

2. Pracownicy CW LAGUNA rozwiązują pojawiające się problemy na swoim szczeblu oraz zgłaszają niezwłocznie przełozonemu pojawienie się problemów wymagających jego interwencji.

 

§ 17

W przypadku zaistnienia sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami lub poszczególnymi stanowiskami pracy - spór roztrzyga Dyrektor.

 

§  18

Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy.

 

§ 19

Zastępstwa pracowników ustalane są w indywidualnych zakresach czynności i obowiązkach słuzbowych.

 

§ 20

 1. Osoba zastepowana ma obowiazek przekazanie osobie zastępującej wykazu spraw do załatwienia z niezbednymi środkami (klucze, materiały, wytyczne, itp.) tak, aby normalny tok pracy nie uległ zakłuceniu.

2. Osoba pełniąca zastępstwo jest zobowiazana niezwłoczne po powrocie osoby zastępowanej przekazać jej informacje o wszystkich istotnych sprawach i decyzjach, które zostały podjęte podczas pełnienia zastępstwa.

 

Rozdział 5

Zasady podpisywania dokumentów

§ 21

 Pisma i dokumenty zawierające oświadczenia powodujące powstanie, zmianę lub wygaśnięcie praw i obowiązków majątkowych podpisują Dyrektor łącznie z Głównym Księgowym.

 

§ 22

Pisma i dokumenty związane z dokonywaniem czynności w zakresie prawa pracy, w sprawach niezastrzeżonych do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, podpisuje jednoosobowo Dyrektor.

 

§ 23

Dyrektor podpisuje jednoosobowo roztrzygnięcia, decyzje, zarządzenia wewnętrzne, inne dokumenty i materiały w sprzwach należących do jego kompetencji.

 

§ 24

Główny Księgowy podpisuje pisma, dokumenty i korespondencje w zakresie swego działania z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisu Dyrektora.

 

§ 25

Pracownicy mogą podpisywać korspondencję o charakterze przygotowawczym, opracowania wlasne, notatki, informacje, wykazy itp. dotyczące spraw i zagadnień objętych zakresem czynności - za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do podpisanu innych osób.

 

§ 26

Przy podpisywaniu pism stosuje się:

1. Stempel nagłówkowy:

CENTRUM WODNE LAGUNA

ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino

2. Stempel podpisowy:

Stanowisko służbowe

imię i nazwisko

 

Gryfino, dn. 01.05.2009 r.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie